top of page
bg02.jpg

גיבוש מדיניות השקעות משפחתית כוללת 
ותכנית לניהול סיכונים  

בראייתנו, חשיבה הוליסטית המשלבת את טווחי הזמן הרחוקים והקצרים, החלומות, הצרכים ולעיתים גם האילוצים המשפחתיים האישיים, מחוייבת המציאות בתיכנון תיק הנכסים וההשקעות שלנו.

 

ניתוח המצב הקיים ובנית תכנית עבודה משופרת, מצליחה להציף את הרצוי מול המצוי, לעמוד על הפערים הקיימים ולפעול לצמצומם.

 

לאחר פגישות ההכרות והמיפוי הראשוניות, נעלה על הכתב ונתייחס לכל ההשקעות וההתחיבויות המשפחתיות.

 

 אנו נשאל את עצמנו מה תפקידו של כל מוצר בתיק הנכסים, מהם טווחי ההשקעה וצרכי הנזילות, רמות שנאות הסיכון ועוד - על מנת לגבש אסטרטגיה כוללת, המנצלת טוב יותר את העומד לרשותנו ונאפשר לקבל יותר מכספנו לאורך השנים.

תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף ויעיל, הינו תהליך מעמיק ומקצועי, בו מתקבלות החלטות פיננסיות נכונות עבור פרט או משפחה. התהליך מקצועי מעיקרו ומתמשך, על מנת להתאים את מבנה הנכסים באופן רציף לשינויים בחיים, לחלומות ולתכניות העתידיות. 


element.png
bg02.jpg

בקרה שוטפת
ודיווח תקופתי

העברת נכסים
בין דורית

קביעת מדיניות השקעות משפחתית וקביעת אסטרטגית השקעות משפחתית

binoculars.png
bottom of page